JESTEŚ TUTAJ: USŁUGI INSTALACYJNE / Monitoring

Monitoring

Monitoring to bardzo dobry sposób na zwiększenie bezpieczeństwa i odstraszenie potencjalnych złodziei z posiadłości oraz budynków firmowych. Innym zastosowaniem monitoringu jest kontrola pracy pracowników. Dzięki dobrze rozmieszczonemu systemowi kamer, można obserwować wszystkie wymagające uwagi miejsca i reagować na odstające od normy zdarzenia. Umów się z naszym specjalistą do spraw handlowych, aby poznać możliwości, jakie daje Ci dozór wizyjny.

Systemy monitoringu można budować w dwóch technologiach – analogowej oraz IP. Każda z tych technologii odznacza się innymi atrybutami.

Zalety monitoringu analogowego

 • Niski koszt wdro­że­nia
 • Niski koszt utrzy­ma­nia
 • Ła­twość ob­słu­gi
 • Moż­li­wość pracy w każ­dych wa­run­kach oświe­tle­nio­wych
 • Naj­bar­dziej po­wszech­ny sys­tem do­zo­ru wi­zyj­ne­go

Plusy monitoringu IP

 • Moż­li­wość in­te­gra­cji z in­ny­mi sys­te­ma­mi
 • Moż­li­wość bu­do­wy bar­dzo du­żych systemów wizyjnych, ze scen­tra­li­zo­wa­nym mo­ni­to­rin­giem
 • Łatwa roz­bu­do­wa oraz współ­pra­ca z no­wo­cze­sny­mi roz­wią­za­nia­mi tech­no­lo­gicz­ny­mi
 • Moż­li­wość prze­wo­do­wej, jak i bez­prze­wo­do­wej trans­mi­sji da­nych
 • Wy­so­ka ja­kość ob­ra­zu
 • Do­stęp do in­no­wa­cyj­nych roz­wią­zań, np. in­te­li­gent­nej ana­li­zy ob­ra­zu, de­tek­cji ruchu, iden­ty­fi­ka­cji ta­blic re­je­stra­cyj­nych